Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Malinche Janssen

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Maliche Janssen en een Afnemer, tenzij voorafgaand anders wordt overeengekomen.

Definities

 • Malinche Janssen, gevestigd te Tuinstraat 26C te Alkmaar, ingeschreven bij de KvK onder het volgende nummer 64375013
 • Afnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een dienst, abonnement of termijnbetaling heeft afgesloten bij Malinche Janssen
 1. Tot stand komen van overeenkomst

De overeenkomst tussen Afnemer en Malinche Janssen komt tot stand door middel van:

 1. Het online betalen middels de gestuurde betaallink, welke alleen geldig is als de Algemene voorwaarden zijn geaccordeerd en op ‘ betalen’  is gedrukt
 2. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar
 3. Een Afnemer heeft het recht om na betaling aan Malinche Janssen mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Dit binnen 14 dagen vanaf de dag van de (eerste) iDeal betaling. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient gemaild te worden naar info@noworriesfood.nl.
 4. Indien Afnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit om af te zien van de overeenkomst, is Malinche Janssen gerechtigd om voor het aantal dagen dat de Afnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten aangeboden door Malinche Janssen, kosten in rekening te brengen
 5. Malinche Janssen gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud en maximaal 65 jaar oud zijn. Afnemer garandeert dat de geboortedatum klopt. Malinche Janssen behoudt het recht om de overeenkomst te ontbinden indien niet aan de leeftijdseis wordt voldaan.
 6. Malinche Janssen verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder staan beschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in onze privacy statement.
 7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Malinche Janssen de persoonsgegevens van Afnemer voor de volgende doeleinden:
  1. Facturatie
  2. Debiteurenadministratie
  3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  4. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  5. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en salesactiviteiten met betrekking tot de diensten van Malinche Janssen.
 8. Malinche Janssen mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen
 1. Betalingen
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3, 6, 9, 12, of 18 maanden. Het contract kan tussentijds niet worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij de inschrijving.
 3. De Afnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 4. De eerste betaling geschiedt via iDeal, vanaf dan middels automatische incasso. Malinche Janssen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij het (automatisch) overmaken van gelden. In een dergelijk geval dient Afnemer contact op te nemen met zijn of haar bank.
 5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Afnemer een betalingsherinnering verstuurd. Dit gebeurt middels whatsapp, de app, e-mail of telefonisch. De Afnemer krijgt 2 weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Afnemer na 2 weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Afnemer.
 6. Malinche Janssen is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Afnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
 1. Diensten en verplichtingen
 1. Malinche Janssen levert diensten op maat, gelegen in adviezen op voeding, training, herstel, stress, slaap en gedrag.
 2. De door Malinche Janssen te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Malinche Janssen online geleverd worden, kan er niet gegarandeerd worden dat alles altijd werkt, en dat producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke software problemen.
 4. Malinche Janssen zal ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van Afnemer ontvangen wordt
 5. Inbreuk op de rechten van de Afnemer dienen door de Afnemer per e-mail verzonden te worden naar info@noworriesfood.nl. Na ontvangst zal Malinche Janssen de inbreuk binnen redelijke termijn onderzoeken en actie ondernemen.
 6. Afnemer is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een product of dienst van Malinche Janssen.
 7. Afnemer levert geen materiaal aan dat auteursrechtelijk is beschermd.
 8. Afnemer mag derden geen toegang verschaffen door haar eigen registratie tot de software welke door Malinche Janssen ter beschikking is gesteld. Bij overtreding hiervan is Afnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade hiervan.
 9. Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Malinche Janssen en derden, ten gevolge van de door Afnemer gedeelde informatie.
 10. Malinche Janssen behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van één of meer onderdelen van de diensten of programma’s van Malinche Janssen te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde tijd of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Afnemer gecommuniceerd worden. Het gevolg hiervan is dat de Afnemer een deel of geheel van de gedeelde informatie niet meer tot zijn of haar beschikking heeft en gaat krijgen.
 1. Risico en aansprakelijkheid
 1. Malinche Janssen is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die ontstaan is door gebruik van de website.
 2. Malinche Janssen is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die ontstaan is als gevolg van diensten door Malinche Janssen geleverd
 3. Malinche Janssen is niet aansprakelijk voor onjuist aangeleverde informatie van Afnemer.
 4. Malinche Janssen is niet aansprakelijk voor schade welke komen door het onjuist opvolgen van adviezen van Malinche Janssen.
 5. Malinche Janssen is geen medische organisatie en niet uitgerust om Afnemer medisch advies te geven of een diagnose te stellen. Medische klachten dienen behandeld te worden door een huisarts of andere specialist.
 6. Malinche Janssen is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebrek van de door Malinche Janssen geleverde diensten.
 7. In geval dat Malinche Janssen wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt van Malinche Janssen tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door een verzekeraar van Malinche Janssen. In het geval dat de verzekeraar van Malinche Janssen geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Afnemer door Malinche Janssen in rekening is gebracht.
 1. Beëindigen
 1. Een abonnement eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. Afnemer kan zijn of haar abonnement tussentijds niet opzeggen.
 1. Intellectueel eigendom
 1. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Afnemer dat alle ontwerpen, afbeeldingen, informatie en overige inhoud de Producteigendom zijn van Malinche Janssen en beschermd zijn door de relevante rechten van het intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Malinche Janssen verleent Afnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Malinche Janssen recht om de producten en diensten van Malinche Janssen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld.
 3. Bij beëindiging van een abonnement vervalt het recht van de Afnemer om gebruik te maken van de door Malinche Janssen geleverde producten en diensten. Afnemer kan dan niet meer inloggen in zijn of haar account. De tijdens de looptijd van het abonnement geleverde producten en diensten blijven eigendom van Malinche Janssen en worden na de contractduur niet ter beschikking gesteld aan Afnemer.
 4. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Malinche Janssen te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk overeen is gekomen met Malinche Janssen.
 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk wordt bevestigd via Malinche Janssen.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Pin It on Pinterest